آسیاب ادویه ۳۰ کیلویی

آسیاب ادویه ۳۰ کیلویی

آسیاب ادویه با توان آسیاب ۳۰ الی ۶۰ کیلوگرم در ساعت شود

مشخصات :

 • الکتروموتور تکفاز با قدرت ۲.۲ کیلووات
 • کلید محافظ
 • قابل ارائه در ۴ رنگ
 • چرخ زیر پایه به صورت سفارشی نصب میشود
 • ابعاد دستگاه ۶۰×۶۰×۱۱۰سانتی متر
 • توجه شود این مدل آسیاب مواد سخت مثل زرد چوبه را در یک مرحله آسیاب می کند.

آسیاب ادویه ۱۵ کیلویی

آسیاب ادویه ۱۵ کیلویی

آسیاب ادویه با توان آسیاب ۱۵ الی ۶۰ کیلو گرم در ساعت با توجه به نوع ادویه

مشخصات :

 • الکتروموتور تکفاز با قدرت ۲.۲ کیلووات
 • کلید محافظ
 • مخزن استیل
 • قابل ارائه در ۴ رنگ
 • تیغه استیل و فیلتر استیل به صورت سفارشی نصب میشود
 • چرخ زیر پایه به صورت سفارشی نصب میشود
 • ابعاد دستگاه ۶۰×۶۰×۱۷۰ سانتی متر
 • توجه شود این مدل آسیاب مواد سخت مثل زرد چوبه را در یک مرحله آسیاب می کند.

آسیاب ادویه ۱۰ کیلویی

آسیاب ادویه ۱۰ کیلویی

آسیاب ادویه با توان آسیاب ۱۰ الی ۴۰ کیلو گرم در ساعت با توجه به نوع ادویه

مشخصات :

 • الکتروموتور تکفاز با قدرت ۲.۲ کیلووات
 • کلید محافظ
 • مخزن استیل
 • قابل ارائه در ۴ رنگ
 • تیغه استیل و فیلتر استیل به صورت سفارشی نصب میشود
 • چرخ زیر پایه به صورت سفارشی نصب میشود
 • ابعاد دستگاه ۵۰×۵۰×۱۲۰سانتی متر
 • توجه شود این مدل آسیاب مواد سخت مثل زرد چوبه را در یک مرحله آسیاب می کند.

آسیاب قهوه ۸ کیلویی

آسیاب قهوه ۸ کیلویی

آسیاب قهوه با توان آسیاب ۸ کیلو گرم در ساعت قهوه ترک و ۱۶ کیلوگرم در ساعت قهوه فرانسه ،اسپرسو و قهوه سبز

مشخصات :

 • الکتروموتور تکفاز با قدرت ۲.۲ کیلووات
 • کلید محافظ
 • مخزن استیل
 • قابل ارائه در ۴ رنگ
 • تیغه استیل و فیلتر استیل به صورت سفارشی نصب میشود
 • چرخ زیر پایه به صورت سفارشی نصب میشود
 • ابعاد دستگاه ۶۰×۶۰×۱۷۰ سانتی متر

آسیاب قهوه ۴ کیلویی

آسیاب قهوه

آسیاب قهوه

آسیاب قهوه با توان آسیاب ۴ کیلو گرم در ساعت قهوه ترک و ۸ کیلوگرم در ساعت قهوه فرانسه ،اسپرسو و قهوه سبز

مشخصات :

 • الکتروموتور تکفاز با قدرت ۲.۲ کیلووات
 • کلید محافظ
 • مخزن استیل
 • قابل ارائه در ۴ رنگ
 • تیغه استیل و فیلتر استیل به صورت سفارشی نصب میشود
 • چرخ زیر پایه به صورت سفارشی نصب میشود
 • ابعاد دستگاه ۵۰×۵۰×۱۲۰سانتی متر